Lelystad

Lelystad is een nog relatief jonge Flevolandse gemeente die in de provincie binnen de bebouwde kom de meeste particuliere woningen met asbestdaken telt. Ruim 1.000 woningen hebben een asbestdak van golfplaten (Haf, Jol, Gondel, Lelystad-Haven) of van vezelcementleien (Tjalk, Bongerd, Wold). Ruim de helft van deze woningen is in particulier bezit.

Contactgegevens collectieven

Een groot aantal eigenaren van een asbestdak heeft zich verenigd in collectieven.

Platform Asbestdaken Lelystad

Overkoepelend voor particuliere woningeigenaren fungeert het Platform Asbestdaken Lelystad. Het Platform Asbestdaken Lelystad stelt zich tot doel de verschillende initiatiefgroepen/collectieven te ondersteunen door:

 • Uitwisselen van kennis en ervaring

 • Belangenbehartiging bij de gemeente en andere betrokkenen

 • Bewerkstelligen maatregelen om de kosten te drukken

 • Samenwerking van de huiseigenaren te bevorderen

Op uitnodiging van de bewoners informeerde de gemeenteraad zich op 19 april 2016 tijdens een 'Buitenraad' in de Tjalk over de problematiek waarmee de eigenaren van een asbestdak geconfronteerd worden. Zowel praktisch als financieel. Door dit bezoek konden de gemeenteraadsleden zich beter voorbereiden op het nemen van besluiten over de eind mei gepresenteerde voorstellen van het college van B&W aan de raad om richting te geven aan de gemeentelijke inzet voor de asbestdaken.

Op 5 juli 2016 heeft de gemeenteraad besloten om het college op te dragen:

 • de inzet van een duurzaamheids-, stimulerings- en/of asbestlening voor asbestdaken nader te onderzoeken en uit te werken tot een begrotingsvoorstel;

 • de inzet van andere vormen van lening voor asbestdaken nader te onderzoeken en uit te werken tot een begrotingsvoorstel;

 • de beschikbaarstelling van een vergoeding voor asbestgerelateerde kostenposten nader te onderzoeken en uit te werken tot een begrotingsvoorstel;

 • te onderzoeken welke uren en kosten gemoeid zijn met subsidieĢˆring van externe ondersteuning van de gezamenlijke bewonerscollectieven bij de selectie van procesbegeleiders of projectleiders en deze middelen op te nemen in een begrotingsvoorstel;

 • Te onderzoeken hoe de gemeente de bewoners kan laten ondersteunen bij procesbegeleiding en/of projectleiding tijdens het gehele proces, op zodanige wijze dat de gemeente voor deze zaken noch feitelijk noch in perceptie inhoudelijke verantwoordelijkheid gaat dragen.

 • Bij de verdere uitwerking zo veel mogelijk uit te gaan van het principe 'Richt gemeentelijke inzet op collectiviteit'.

 • Bij verdere uitwerking zo veel mogelijk uit te gaan van het principe 'Samen zelf doen heeft de voorkeur'.

 • Bij de verdere uitwerking duurzaamheid zoveel mogelijk te stimuleren, door middel van (onder andere) het aanbieden van bestaande en mogelijk nieuwe leningsfaciliteiten.

In het najaar van 2016 worden de uitgewerkte (begrotings)voorstellen verwacht.

Tjalk

De wijk met de meeste asbestdaken is de Tjalk, een wijk bestaande uit 487 woningen, die rond 1980 zijn gebouwd in opdracht van het A.B.P. uit Heerlen. Oorspronkelijk waren alle woningen vrije sector huurwoningen. Sinds eind jaren negentig zijn veel huurwoningen verkocht aan zittende huurders. De woningen die vrij kwamen, gingen in principe allemaal de verkoop in. Op dit moment worden nog circa 110 woningen verhuurd door Vesteda. Tot medio 2016 zijn nog slechts van 3 woningen de daken (al langere tijd geleden) vervangen door niet-asbesthoudende dakbedekking.

Haf

Na de Tjalk volgt het Haf met 84 asbestdaken van golfplaten. In deze wijk heeft een werkgroep al vlot 100% collectiviteit bereikt en starten, als alles goed verloopt, in oktober 2016 de eerste saneringen en dakrenovaties.

Bongerd

Een deel van de wijk Bongerd heeft 2-onder-1 kap woningen met Eternit vezelcemenleien. Het betreft 48 koopwoningen die zijn gebouwd in 1974-1975. De in originele staat verkerende woningen hebben circa 63 m2 dakoppervlak.

Wold

In de Wold heeft verhuurder Centrada enkele jaren geleden de daken van de meeste huurwoningen al gesaneerd. Een klein deel van de wijk (de straatnummers 23, 27 en 28) is nog niet gesaneerd. Dit deel van de wijk, bestaande uit 32 woningen (23 koopwoningen en 9 huurwoningen) bevat nog asbesthoudende vezelcementleien. Per dak gaat het om ongeveer 30 m2.

Gondel

Een 2-tal straten in de wijk Gondel (straatnummers 14 en 17) hebben woningen met golfplatendaken. Het precieze aantal woningen is niet bekend bij schrijfster van deze tekst. Het dakoppervlak varieert tussen de 124 m2 en 140 m2.

Jol

In de wijk Jol staan 55 woningen met golfplaten asbestdaken.

Lelystad-Haven

In Lelystad-Haven staan op het voormalige werkeiland 5 woningen met golfplaten asbestdaken.

terug ...