Nieuws 2019

{199}
 

oktober 2019

Beluister het interview op NPO Radio 1 met staatssecretaris van Veldhoven en Rob Ekkers
 

Staatssecretaris van Veldhoven komt met nieuwe plannen voor asbestdaksanering

In een brief aan de Tweede Kamer geeft mevr. van Veldhoven een overzicht van de plannen na het stuklopen van het wettelijke traject. Het belangrijkste is dat wordt afgezien van verdere pogingen om daksaneringen via een wet te regelen. De aanpak verloopt nu via 'verleiding', door het beschikbaar stellen van aantrekkelijke voorzieningen.

Het voorstel bevat veel bekende punten en enkele nieuwe. Zo wordt (opnieuw) een Fonds voor leningen aangekondigd, maar wel met de mogelijkheid van aflossingsvrije leningen. Dat laatste is nieuw en belangrijk voor de krappe portemonnee. We zijn benieuwd naar de verdere voorwaarden, maar daarover niets. Verder wordt samenwerking met belangenorganisaties van woningeigenaren aangekondigd. Ook dat is nieuw.

We zijn benieuwd of we gelegenheid krijgen onze wensen in te brengen en in hoeverre daar gehoor aan zal worden gegeven. Daarvan zal ons advies aan woningeigenaren afhangen.


 

juni 2019

 

Wat nu?

Nu de Eerste Kamer de asbestdakenwet heeft afgewezen is een onduidelijke situatie ontstaan. Zullen asbestdaken nu wel of niet verboden worden? De staatssecretaris heeft aangekondigd dat ze zich beraadt. Wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste criteria bij het vaststellen of een asbestdakverbod zinnig of onzinnig is?

Lees verder ....


 

 

Eerste Kamer verwerpt Asbestdakwet

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor het verplicht verwijderen van asbestdaken verworpen. Wat betekent dit voor woningeigenaren?

 1. de druk is van de ketel. Er was geen verplichting en die is er voorlopig ook niet

 2. mogelijk komt het ministerie met aanpassingen, die het besluit voor de (nieuwe) Eerste Kamer wel aanvaardbaar maken. Bv. tegemoetkoming in kosten, minder zware saneringsprocedure. Dan is die verplichting er ineens wel.

 3. in dat geval wordt de ingangsdatum van het verbod wel opgeschoven naar 2028. Dat betekent dat er meer tijd zal komen om e.e.a. voor te bereiden. Ook voor gemeenten, om de noodzakelijke hulp te organiseren.

Een belangrijk vraagpunt betreft woningeigenaren, die hun dak reeds hebben laten vervangen. Als de overheid nu met concessies komt die het minder duur maken dan hebben zij dus teveel betaald. Daar gaan wij als Contactgroep achteraan.

Voor de gang van zaken in de Eerste Kamer (interessant!) klik op het logo links.


 

mei 2019


 

Nu hoort u het eens van een ander ...

Deze organisaties en deskundigen maken gehakt van het asbestdakenbesluit van de regering en roepen de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel af te wijzen. Zie op 28 mei het debat over dit onderwerp in de Eerste Kamer.  


 

mei 2019


Gebied waar asbestdak­inventarisatie achter de rug is

(klik op de kaart voor de bron asbestversnelling.nl)

 

Onduidelijkheid troef in asbestdakendossier

De chaos bij de sanering van asbestdaken heeft een voorlopig hoogtepunt bereikt. Een overzicht:

 • TNO en enkele universiteiten komen met een rapport dat de gevaren van asbest reduceert. Diverse instanties bestrijden dat: VERAS (de branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven), de Ambassadeurs van het Programmabureau Asbestversnelling en het Expertisecentrum voor Asbest en Vezels (waarschijnlijk zijn er nog veel meer). Die uitersten maken het voor de eenvoudige woningeigenaar onduidelijk: is mijn asbestdak nu gevaarlijk of niet? Zo niet, waarom moet ik het dan vervangen?

 • De overheid heeft beloofd om een eenvoudiger (minder duur) systeem van saneren te onderzoeken. Wanneer komt het resultaat?

 • De overheid heeft beloofd met een fonds te komen dat de financiering van asbestdaksanering mogelijk moet maken. Wanneer is dat er? En wat zijn de voorwaarden?

 • De overheid heeft beloofd de eigenaren van woningen met een leiendak tegemoet te komen. Hoe en wanneer?

 • De landelijke inventarisatie van asbestdaken is nauwelijks voor de helft gereed (zie kaart hiernaast). Gemeenten hebben nog lang niet allemaal een idee (en de middelen) om de noodzakelijke regie op zich te nemen.

 • De roep om een bijdrage van de overheid bij de sanering wordt steeds luider. Maar voorlopig is zelfs de (minimale) subsidie uitgeput.

 • Er is een enorm tekort aan sanerings- en vooral dakdekkersbedrijven. De capaciteit schiet ernstig tekort. Grote projecten (nodig voor efficiënt werken) kunnen nauwelijks aanbesteed worden.

Deze onduidelijkheid en tekorten, vier jaar na de start van de operatie, maakt dat woningeigenaren de situatie voorlopig aanzien. De markt stort in en zo wordt de beoogde einddatum (2025) helemaal een illusie.


 

maart 2019

Aanbieden protestlei aan commissievoorzitter Nooren
Klik op dit plaatje om de des­kun­di­gen­bijeenkomst terug te zien
 

Deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer (2)

De deskundigenbijeenkomst, georganiseerd door de Eerste Kamer op 26 maart, is prettig verlopen. Er waren goede sprekers uit verschillende groepen en de belangstelling van de Kamerleden was groot. Dat bleek uit de vragen en discussies na afloop van de lezingen. De meest opmerkelijke voordrachten kwamen van de deskundigen op asbestgbied, prof. Helsloot van de universiteit van Nijmegen en het Crisislab en de heer Rozema van de GGD Amsterdam. Zij pleitten voor een minder zware omgang met asbest, als het mogelijk is. Volgens prof. Helsloot is niemand gediend met het verwijderen van asbestdaken (behalve de saneringssector en de dakdekkers). Voor gezondheids­effecten is het niet nodig. Als de overheid het toch wil dan moet zij zelf maar de daksanering betalen.

Eenzelfde standpunt werd vertolkt door de heer Mulder van de Vereniging Eigen Huis.

Rob Ekkers van onze Contactgroep onderschreef dit standpunt en ging verder in op het gebrek aan inzet van de overheid om de daksaneringen echt tot een succes te maken, op organisatorisch en financieel gebied.


 

maart 2019


In bewerking: de lei met motto
 

Deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer

Op dinsdag 26 maart organiseert de Eerste Kamer een deskundigen­bijeenkomst over de asbestdakenwet.

De beantwoording van staatssecretaris van Veldhoven van vragen van de Kamer heeft veel kritiek uit de samenleving (ook van ons) opgeroepen. De deskundigen­bijeenkomst is waarschijnlijk de laatste gelegenheid om een halt toe te roepen aan deze ontoereikende wet, die bedoeld is voor het saneren van boerenschuren, maar daarbij grote aantallen woning­eigenaren in de problemen brengt. Wij willen dit laatste voorkomen.

Op de website van de Eerste Kamer vindt u alle informatie over de deskundigen­bijeenkomst.

← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←

Vooraf, om 12.30 op die 26e maart, wordt namens de CEAW een petitie en een (asbestvrije) daklei aangeboden aan de voorzitter van de Kamercommissie IWO (die dit onderwerp behandelt). Dit gebeurt om 12.30 voor de ingang van de Eerste Kamer, Binnenhof 22 in den Haag. U kunt daarbij zijn en om 15.30 de deskundigenbijeenkomst bijwonen vanaf de publieke tribune.


Zaterdag 23 maart zond EenVandaag een reportage uit Alkmaar uit over het asbestdakenprobleem.


 

maart 2019

wil asbestsanering goedkoper maken

Klik hier voor de motie Aartsen

Klik hier voor motie von Martels.

Klik hier voor motie Stoffer.

 

Nieuwe inzichten asbestdaksanering

Na het debat op 6 maart over het gebrek aan grip op de saneringssector zijn drie moties aangenomen, die beogen de asbestdaksanering eenvoudiger en dus minder kostbaar te maken.

Aartsen (VVD) wil dat nauwkeuriger wordt bepaald hoe risicovol een bepaalde asbestsanering is, en dat dan een aangepaste set veiligheidsmaatregelen kan worden gekozen. Nu zijn er slechts twee risicoklassen, en wordt voor de zekerheid altijd klasse 2 gekozen (die met de maanpakken).

Von Martels (CDA) stelde voor te onderzoeken of het saneren van asbestdaken volgens risicoklasse 1 kan gebeuren. Dat zou betekenen dat daarvoor geen mannen in maanpakken meer nodig zijn. De sanering zou dan door de dakdekker kunnen worden gedaan, met eventueel eenvoudige beschermende maatregelen (bv. een mondkapje). Ook zou doe-het-zelf weer tot de mogelijkheid kunnen gaan behoren. Met daarbij wel een nieuw gevaar voor de gezondheid: van het dak vallen ...

Een aangenomen motie van het lid Stoffer (SGP) wil dat het afdekken van te verwijderen asbest met een schuimlaag wordt mogelijk gemaakt. Dat zou het vrijkomen van asbestvezels tijdens de werkzaamheden voorkomen, waardoor ook hier een lagere risicoklasse kan worden bereikt.

Deze maatregelen zouden de kosten van de sanering kunnen doen verminderen.


 

maart 2019

Inzichten voor proportioneel asbestbeleid
 

Gevaar werken met asbest vaak overschat

TNO, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit in Nijmegen en het onderzoeksbureau Crisislab hebben in een gedegen rapport aangetoond dat de zware veiligheidsmaatregelen, die bij het werken met en verwijderen van asbesthoudende materialen verplicht zijn, niet in verhouding staan tot de risico's. Daarmee is aangetoond dat ten onrechte een zware last wordt gelegd op de schouders van degenen die voor deze maatregelen moeten betalen.

Deze nieuwe informatie is van groot belang voor woning­eigenaren, die immers duizenden euro's kwijt zijn wanneer ze - verplicht - hun dak laten saneren. Interessant om te zien in hoeverre dit nieuwe inzicht zal leiden tot verlichting van de eisen en dus tot verlaging van de kosten. Wellicht schept dit ook mogelijkheden om woningeigenaren te compenseren voor de onnodige extra kosten, die ze hebben moeten maken voor maatregelen die kennelijk overbodig waren.

Het rapport - Inzichten voor proportioneel asbestbeleid - is op te halen door te klikken op de afbeelding links.


 

januari 2019

Het ministerie van Infrastructuur en Water­staat is verant­woor­delijk voor de asbestdaksanering. De staatssecretaris van dat ministerie, Stientje van Veld­hoven, heeft het onder­werp in haar portefeuille.

 

In haar brief van 8 januari 2019 aan de Tweede Kamer gaat zij in op vragen, die in het debat in oktober 2018 zijn gesteld.

Verder heeft het Programmabureau Asbestversnelling, dat is ingesteld om zijn naam waar te maken, een stand van zaken gepubliceerd.

Om deze documenten op te halen:

 • Brief van de staatssecretaris

  Een korte samenvatting:

  1. in 2019 wordt nog €9 miljoen subsidie uitgekeerd. Maar de aanvragen daarvoor zijn al in 2018 binnengekomen, dus nu nog aanvragen heeft geen zin.

  2. er komt een fonds waaruit leningen voor saneringen kunnen worden verstrekt. Dit komt in plaats van de subsi­die, die op is.

  3. speciaal voor gebouwen met asbestleien komen voor­zieningen om de extra hoge saneringskosten van dit materiaal te bestrijden.

 • Rapport van Programmabureau Asbestversnelling


 

januari 2019

In week 3 veel belangstelling van deze media voor asbestdaken. Zie deze aankondigingen:

 
 • In het programma Radar op maandag 21 januari om 20:30 uur op NPO 1. Volgens de aankondiging zal het gaan over de lege subsidiepot en de (on)betaalbaarheid.

  Deze uitzending kan nog worden bekeken via deze link. Opm.: in de uitzending ging het eigenlijk alleen over (de kosten van) de sanering. Verwarrend, want je wilt toch ook wel een nieuw dak boven je hoofd, met alle extra kosten van dien.

 • Wijziging! Omroep MAX besteedt niet op vrijdag 25 januari, maar waarschijnlijk 2 weken later, op NPO 2 om tien over 7 's avonds in het programma Meldpunt aandacht aan de asbestdakenproblematiek. Daarin zullen diverse deelnemers aan de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen aan het woord komen.

  U kunt deze uitzending terugzien via deze link.

 • En uit Rotterdam komt deze RTV-Rijnmond reportage uit de wijk Beverwaard.


 

december 2018

Essent heeft een prachtige oplossing voor het saneren van grote asbestdaken, zoals we die vinden op boeren­schuren.

 

Als ze het dak vol mogen leggen met zonnepanelen vervangen ze de oude asbestplaten door asbestvrije dakbedekking. De zo opgewekte energie is voor Essent, waarmee de kosten van de sanering worden betaald. Een prachtige win-win situatie, waarmee veel boeren­bedrijven uit de problemen kunnen worden geholpen. De vraag rijst of dit ook voor particulieren mogelijk is. Daar zijn de problemen voor mensen, die een voormalige boerderij met een flinke schuur bewonen, minstens zo groot.

Helaas, volgens Essent is dat (nog?) niet mogelijk omdat bij particulieren de BTW niet aftrekbaar is. Dat heeft een negatieve invloed op het verdienmodel. Zo hebben particulieren dubbel nadeel van de BTW-heffing: ze moeten deze kosten niet allen ophoesten, maar ze staat ook een mooie oplossing als die van Essent in de weg.

Lees hier het artikel op de Essent-site.


 

december 2018

behandelt Wet Milieubeheer

Deze wordt ook wel de as­best­dakwet genoemd. Die re­gelt dat eind 2024 alle as­best­daken gesaneerd moe­ten zijn.

 

Eerste Kamer behandelt Wet Milieubeheer

Het wetsvoorstel is in oktober 2018 door de Tweede Kamer geaccepteerd. Nu moet de Eerste Kamer zich er nog over uitspreken. Als die akkoord gaat is de wet een feit. (Merkwaardig: alle onrust tot nu toe was dus gebaseerd op alleen maar een wetsvoorstel!)

Diverse belangengroepen hebben de Eerste Kamer hun bezwaren tegen de inhoud van het wetsvoorstel laten weten:

De Tweede Kamer heeft zich niets van onze bezwaren aangetrokken. Hopelijk gaat het in de Eerste Kamer anders en beter! Een voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) vond plaats op 4 december 2018. Klik hier voor de vragen aan de regering n.a.v. dit onderzoek.


verder met 2018 ...