Voorbereiding

Voor een gebied (wijk, buurt, straat) met meerdere woningen met asbesthoudend materiaal op dak en/of gevel verdient het aanbeveling een saneringsproject gezamenlijk aan te pakken. Dat is efficiënt en kan kosten besparen. Het is het mooist als enkele bewoners de koppen bij elkaar steken en zo'n project van de grond tillen.

Medebewoners mobiliseren

In een groep bewoners is het bewustzijn over de noodzakelijke sanering niet gelijk verdeeld. Het is dus nodig om ze te informeren over de komende verplichting tot saneren en de ideeën van de initiatiefnemers om dit gezamenlijk aan te pakken. Daarvoor kan een briefje met uitleg van de plannen in de bus van de potentiële deelnemers worden gedaan. Het is handig als er een e-mail adres beschikbaar is waar men zich kan aanmelden onder vermelding van zijn eigen e-mail adres. Dan kan de groep daarna meteen gemakkelijk bereikt worden. Zorg dus voor een speciale project-mailbox (bv. saneren@gmail.com) en vraag de mensen zich daar aan te melden met naam, adres, telefoonnummer, enz.

De ervaring leert dat na zo'n bekendmaking niet iedereen zich spontaan aanmeldt. Afhankelijk van het resultaat kunt u er nog een briefje overheen bezorgen, of aan degenen die zich wel aangemeld hebben vragen of ze hun buren nog eens op het nut van aanmelden willen wijzen.

Contact met gemeente

Een goed contact met de gemeente blijkt later van groot belang. Maak daar dus meteen een begin mee. Neem contact op met de betreffende wethouder, leg uit wat de bedoeling is en en vraag om een onderhoud.

In het onderhoud kunnen deze wensen aan de orde komen:

 • belang van het bewonersinitiatief

  Maak vooral duidelijk dat het in het belang van de gemeente is dat dit initiatief vanuit de bewoners is ontstaan. De meeste gemeenten hebben geen idee hoe ze hun burgers tot saneren kunnen krijgen. En als ze vanaf 2024 moeten gaan handhaven zijn de kosten een veelvoud van wat nu gevraagd wordt! Via de bewonersgroep kunnen ze relatief eenvoudig en goedkoop de sanering stimuleren.

 • informatie naar de bewoners toe

  Lang niet iedereen zal meteen overtuigd zijn dat het echt nodig is om het asbest te saneren. De redenen daarvoor zijn vele: het is nog lang geen 2024, ik ga binnenkort verhuizen, ik vind het onredelijk, ik kan het niet betalen, ik wacht tot ze de subsidie verhogen, enzovoort. Het is als gewone burger moeilijk om dit soort ontkenning te weerleggen. Daarom is het nodig dat vanuit de meest betrokken autoriteit - de gemeente - een duidelijk overzicht komt over wat van de bewoners gevraagd wordt. Naast de verplichtingen kunnen dan ook de faciliteiten worden aangegeven die de gemeente biedt.

 • procesondersteuning

  De beschikbaarheid van een deskundige is van groot belang. Voor het beantwoorden van vragen van bewoners, het adviseren over de aanpak, laagdrempelig contact met (diensten van) de gemeente, assistentie bij contacten met aannemers, financiële zaken, kan zo'n adviseur nuttige diensten bewijzen. Het kan een ambtenaar zijn, maar ook een particuliere organisatie die mensen heeft voor dit soort ondersteuning. De meeste gemeenten hebben wel een 'potje bewonersondersteuning', waaruit dit kan worden betaald.

  Als de gemeente hiertoe overgaat kan dat in de brief vermeld worden.

 • financiering

  Voor de financiering van woningverbetering bestaat in Nederland een organisatie: het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. SVn stelt, speciaal voor dit doel, in samenwerking met de gemeenten leningen beschikbaar. In veel gevallen zijn deze leningen gunstiger dan die via een bank verkregen kunnen worden. Maar gemeenten zijn niet allemaal op dezelfde manier met SVn verbonden. Het is dus nuttig om van de gemeente te vernemen of financiering via SVn tot de mogelijkheden behoort, en onder welke voorwaarden. In de brief van de gemeente aan de bewoners kan dan beschreven worden wat de mogelijkheden via SVn zijn.

Reken er niet op dat de gemeente direct vol enthousiasme het bewonersinitiatief zal omarmen. Ambtelijke molens malen traag. Als te weinig steun wordt ondervonden kan het nodig zijn om via de gemeenteraad druk uit te gaan oefenen. Kijk op deze site onder Start -> Gemeenten naar de beschikbare voorbeelden. Sommige gemeenten hebben al stappen gezet. Deze kunnen als voorbeeld dienen voor uw gemeente.