Nieuws

 

december 2020

 

Hoe kom je van je asbestdak af?

De bewoners van de Grutto in Deventer hebben op creatieve wijze hun problemen met huidige toestand rond asbestdaken in beeld gebracht. Zie hun samenvatting van de problemen en wensen door op het plaatje links te klikken. Zie ook hun website.

Hun klacht zou nog meer aan gewicht winnen als ze zich zouden aansluiten bij onze Stichting Eigenaren Asbestwoningen.


 

november 2020

Min. I&W foto Kick Smeets
 

Gesprek met het ministerie

In onze stappen naar een rechterlijke uitspraak over de noodzaak van compensatie voor eigenaren van woningen met asbestdaken hebben wij eerst een brief met wensen en argumenten aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. Daarop volgde een gesprek. Dat liep op niets uit, dat wil zeggen dat het ministerie nu niet meteen met een zak geld over de brug kwam. Niet dat ons dat verbaasde, maar we konden wel meteen onze volgende stap - naar de rechter - aankondigen. Die stap is nu in volle voorbereiding.

Als u ons hierbij wilt steunen? Graag! Zie ons aanmeldingsformulier.


 

oktober 2020

Klik op het logo om de uitzending terug te zien.

 

KASSA maant verzekeraars van asbestwoningen

In het tv-programma Kassa van 24 oktober ging het over de tendens dat verzekeringsmaatschappijen lijken af te willen stappen van de 100% verzekerbaarheid van woningen met een asbestdak. Het dak wordt maar beperkt verzekerbaar. Bij een calamiteit (brand, orkaan) wordt je huis dus zonder dak heropgebouwd.

In de uitzending komen eigenaren van dergelijke woningen uit Deventer en Rotterdam aan het woord. Naast de zorgen die een asbestdak al met zich meebrengt kunnen we dit er niet nog eens bij hebben!

Nuttige links (zoek in de documenten naar 'asbest'):


 

mei 2020

NSOB


Het Asbeststelsel
Gevangen door belangen?

NSOB site 

Artikel Volkskrant

Aedes site

 

Kloof tussen eigenaren van vastgoed met asbest en saneerders onoverbrugbaar

In opdracht van de koepel van woningbouwverenigingen Aedes heeft bestuurskundige onderzoeksinstituut NSOB onderzocht hoe het zit met de regelgeving rond asbestsaneringen. Aan de kant van de eigenaren van woningen met asbest (ook particulieren) is het idee dat het allemaal wel wat minder (duur) kan met de maatregelen. Maar aan de kant van de saneerders is het standpunt: veiligheid eerst en dat mag wel wat kosten (de klant betaalt tenslotte). Het rapport constateert dat de standpunten recht tegenover elkaar staan en dat toenadering er niet in zit. Conclusie: overheid, grijp in.

Onze mening:

  • eerst zou moeten worden vastgesteld hoeveel vezels nu eigenlijk vrijkomen bij het saneren van asbestdaken. Daarna moet de risicofactor overeenkomstig worden vastgesteld.

  • de saneringskosten zijn helaas maar een beperkt deel van de totale kosten van een asbestdaksanering, die de algemene volksgezondheid beoogt te verbeteren. Daarom verlangen wij een passende tegemoetkoming door de overheid.

In de linker kolom vindt u het rapport en een artikel uit de Volkskrant.


 

februari 2020

Klik hier voor het artikel

en hier voor ons aanvullend opinieartikel.

 

Nieuwe aanpak Asbestversnelling koerst af op mislukking

De overheid wil met een zgn. Samenwerkingsverband de asbestdaksanering nieuw leven inblazen. Op 2 maart zou de feestelijke start ervan moeten plaatsvinden in aanwezigheid van minister Stientje van Veldhoven. Helaas blijkt dat geen van de gedachte samenwerkingspartners (LTO, de woningcorporaties (Aedes), de Vereniging Eigen Huis, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en ook onze Stichting Eigenaren Asbestwoningen) iets zien in de gekozen aanpak. Op 24 februari schreef Trouw over dit fiasco (klik op het Trouw-logo links).


 

februari 2020


De CEAW is in contact getreden met Van Till Advocaten te Amsterdam om te onderzoeken of juridische stappen gezet kunnen worden om de belangen van eigenaren van woningen met een asbestdak te dienen. Daartoe is de Stichting Eigenaren Asbestwoningen opgezet.

 

CEAW start juridische actie

Zoals bekend schieten de stimulerings­maatregelen die de overheid bedenkt in onze ogen te kort. De kosten voor sanering en nieuw dak lopen op tot €200/m² en hoger, de woningeigenaar mag het helemaal zelf betalen. De overheid stelt geen cent subsidie beschikbaar maar incasseert wel BTW.

Ook al is de wettelijke verplichting tot sanering inmiddels vervallen, de overheid oefent nog steeds druk uit op woningeigenaren om de sanering te ondernemen, bijvoorbeeld door te dreigen met onverzekerbaarheid van asbestdaken. Wij willen dat de overheid erkent medeaansprakelijk te zijn voor de schade als gevolg van het niet-doorpakken met de wettelijke saneringsplicht en, daaruit voortvloeiend, een redelijk deel van de kosten op zich neemt.

Steun ons en draag bij aan de kosten. Schrijf u in via het contactformulier of stuur een e-mail met uw toezegging naar


 

december 2019

Download hier de motie Stoffer - von Martels

 

Tweede Kamer eist innovatie bij asbestverwijdering

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer een motie van Stoffer (SGP) en von Martels (CDA) aangenomen, waarin wordt opgeroepen om eindelijk ruimte te geven aan innovatie bij het verwijderen van asbesthoudend materialen, opdat de kosten van verwijdering kunnen dalen. De Kamerleden ergeren zich aan het feit dat de verwijderingssector zelf (in de vorm van de stichting Ascert) de regels bepaalt. Om het verdienmodel niet aan te tasten doet de sector weinig aan innovatie: dat kost geld en moeite en levert uiteindelijk minder op.

De motie roept het ministerie op om de regelgeving weer terug te nemen en innovatie te bevorderen. Zo moeten de kosten van asbest(dak)saneringen kunnen dalen.

Al eerder hebben deze Kamerleden aangedrongen op beweging in dit dossier; tot dusverre tevergeefs (zie maart 2019 in deze nieuwskolom).


verder met 2019 ...