Het project

Als het project start heeft de hoofdaannemer een werkplan opgesteld en aan de bewoners uitgedeeld. Daarin staat o.a. wat wanneer waar gebeurt, waar de bewoners rekening mee hebben te houden, wie contactpersoon is en hoe deze te bereiken is.

Gedurende de werkzaamheden zal enige overlast niet te vermijden zijn. Maar onnodige overlast moet voorkomen worden. Soms hebben medewerkers muziek bij zich. Als dat de spuigaten uitloopt kan dat heel vervelend zijn. Het is verstandig daar van te voren afspraken over te maken.

Het inventarisatierapport en de sloopmelding

Elders kon u lezen dat wij voorstander zijn van het laten aanmaken van het inventarisatierapport via de hoofdaannemer. Dit zal geruime tijd voor de start van de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Voor de saneerder aan de slag mag gaan moet minstens één maand voor de aanvang van de sanering een sloopmelding bij de gemeente worden ingediend. Houd in de gaten of dit gebeurt, want het gaat nogal eens mis, met vertraging tot gevolg.

Opbouwen steigers

Kort voor de start van de werkzaamheden zullen de steigers worden geplaatst. Om dat te kunnen doen moeten obstakels rond de huizen worden verwijderd. De aannemer zal daarvoor afspraken hebben gemaakt met de bewoners. Complexe situaties moeten van te voren met de steigerbouwer worden doorgenomen om vervelende verrassingen te voorkomen.

De sanering (verwijderen van de asbesthoudende delen)

Om de werkzaamheden van saneerder en dakdekker zoveel mogelijk in elkaar te schuiven moeten afspraken worden gemaakt. Er zijn verschillenden belangen en afwegingen:

  • saneren gaat meestal sneller dan dakdekken. Dat betekent dat er tussen het oude dak en het nieuwe een leeg stuk ontstaat waar maatregelen moeten worden getroffen in verband met slecht weer.

  • bij het saneren wordt een zone rond het werkgebied tot verboden gebied verklaard en afgezet met lint en waarschuwingsborden. Spreek af hoe u tijdens die fase uw woning nog kunt verlaten en betreden.

  • bij het verwijderen van de oude dakbedekking kunnen beschadigingen aan andere delen van het huis ontstaan. Denk aan platte daken, goten, regenafvoer e.d. Zorg van te voren via afspraken met de aannemers hoe hiermee moet worden omgegaan.

De vrijgave

Het deel van de woning of het blok dat van asbest ontdaan is moet worden vrijgegeven door een (ook weer gecertificeerde) inspecteur. Deze controleert of het werk goed gedaan is. Pas als die vrijgave er is mag de dakdekker aan de slag. Meestal gebeurt de inspectie aan het eind van de werkdag, zodat de dakdekker de volgende dag aan de slag kan op het vrijgegeven deel van het dak. Als in het vrijgaverapport een oppervlak vermeld wordt let er dan op dat dit overeenkomt met dat in het inventarisatierapport, gescheiden in dakoppervlak en de rest. Deze waardes moeten ook op de eindfactuur verschijnen.

Dakdekken

Tussen het gedeelte waar de saneerders en de dakdekkers actief zijn moet een zekere ruimte zijn (dakdekkers mogen niet met asbestmateriaal in contact komen). Bij slecht weer moet dit 'niemandsland' met zeilen tegen lekkage beschermd worden. Dakdekkers zullen nooit 100% garantie tegen lekkage kunnen geven, maar ze moeten er wel al het mogelijke aan doen om het te voorkomen. In de offerte wordt hierover meestal een toezegging gedaan.

Afronding

Bij het einde van het project bent u in de gelegenheid om het werk te beoordelen. Bespreek evt. klachten en tekortkomingen (wacht daar trouwens niet mee tot na de afronding van het project). Als u er niet uitkomt stuur dan uw klacht per aangetekende brief naar de aannemer. Houd de betaling van de eindafrekening desnoods op tot na het oplossen van het probleem.

Controleer of de factuur voldoet aan de eisen van de subsidie­verstrekker.

Tenslotte

Informeer ons over het project en uw ervaringen. Dat levert belangrijke informatie voor lotgenoten die nog niet zover zijn.