Nieuws in 2017


 

December 2017

 
Subsidieplafond verlaagd!

In een aankondiging van het ministerie van Infrastructuur en Water­staat wordt gemeld dat het subsidieplafond voor de as­best­verwijdering van daken in 2018 zal worden verlaagd tot €11 miljoen.

Tot dusverre was de jaarlijkse grens steeds €25 miljoen, en deze bleek al te klein voor de hoeveelheid aanvragen. Het nieuwe bedrag is voldoende voor de subsidiëring van 11 miljoen / 4,50 = 2,4 miljoen m2 asbestdak. Dat terwijl gemikt wordt op minstens 10 miljoen m2 en voor de tijdige sanering van de nog aanwezige 90 miljoen m2 voor 2024 gemiddeld 15 miljoen m2 per jaar zou moeten worden gesa­neerd.

Gelukkig stelt de subsidie weinig voor, zodat deze beperking de animo om tot sanering over te gaan niet echt zal beïnvloeden.


Nieuw!

We hebben een handleiding voor een collectieve aanpak van een saneringsproject toegevoegd. Zie hiervoor het menu 'Projectinfo'.


verder met 2017 ...


 

November 2017

drs.T. van Ark - Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
Asbest-regelgeving op de schop?

Een nieuw kabinet - een nieuwe wind waait door de asbestwereld. Staatssecretaris van Ark is de nieuwe staatssecretaris die de regelgeving rond het asbestdossier onder zich heeft. Zij lijkt gevoelig voor de argumenten dat deze regelgeving te zwaar is en daardoor te duur uitvalt en zelfs contraproductief is. De koepelorganisatie van woningbouw­verenigingen Aedes heeft haar een brandbrief geschre­ven (zie hier) en ook het blad Cobouw schreef erover (zie hier).

De staatssecretaris neemt 'voor de zomer van 2018' maatregelen. Dat zorgt nu voor een levensgroot dilemma bij asbestdak-eigenaren: moet ik nu maar wachten tot na dit nieuws uit den Haag met mijn voorgenomen sanering? Want misschien wordt het dan eenvoudiger = minder duur? Ook fijn voor de sanerings/dakdekkersbedrijven. Die kunnen nu vakantie gaan houden tot na de zomer.


 

Oktober 2017


Om de hiernaast genoemde hoorzitting te bekijken: klik hier. Als direct afspelen problemen oplevert kunt u eerst downloaden en dan afspelen.


 
Einde van de Contactgroep?

De hoorzitting van de Tweede Kamercommissie van I&M (zie hieronder) is zeer teleurstellend verlopen. Niet alleen waren we niet uitgenodigd (niet alleen wij, er was geen enkele andere vertegen­woordiging van huiseigenaren) maar ook was van ons schriftelijk ingestuurde materiaal (e-mails en position paper) geen spoor te ontdekken. Daardoor is de mogelijkheid verloren gegaan dat de belangen van de woningeigenaren eindelijk eens onder de aandacht van de Kamer zouden komen. Voor en na de hoorzitting hebben wij die tekortkoming bij de leden van de commissie aangegeven.

Dit is de zoveelste keer dat wij en onze inbreng domweg als quantité négligeable (verwaarloosbaar) worden behandeld. En dat gebeurt op alle niveaus die er toe doen.

Als organisatie met een doel moet je altijd in de gaten houden of je positie het behalen van je doel nog toelaat. De gang van zaken bij deze hoorzitting bevestigt in krachtige mate waar we ons al langer van bewust werden: zoals we nu opereren bereiken we niets, we worden niet serieus genomen.

Voor meer details: zie de blog.


 
 
Hoorzitting van de Kamercommissie I&M

Op initiatief van het Tweede Kamerlid Laçin (SP) houdt de Tweede Kamer op 4 oktober een rondetafel-gesprek met als onderwerp Sanering asbestdaken. Daarin bespreken geïnteresseerde Kamerleden met vertegenwoordigers uit de sector de stand van zaken rond het onderwerp Sanering Asbestdaken.

Pijnlijk is dat noch de CEAW, noch de Vereniging Eigen Huis uitgenodigd zijn. Dat betekent dat het overgrote deel van de burgers, die met het asbestverwijderingsbesluit te maken hebben, buiten deze hoorzitting worden gehouden. Wij zullen onze punten echter schriftelijk inbrengen (zie hier. Hopelijk dringt er dan toch nog iets door van de problemen waar de particuliere woningeigenaren mee te maken krijgen.


 

Augustus 2017

 
Overijssel schrijft prijsvraag uit

In Overijssel wordt veel gedaan aan de aanpak van het asbest­probleem. Een creatieve actie van het provinciebestuur: een prijsvraag die nieuwe oplossingen moet opleveren voor het grote probleem van de kleine (kleiner dan 35m2) asbestdaken (bv. schuurtjes). Van dat type zijn er nog behoorlijk veel. Ze lenen zich voor 'doe-het-zelvers' maar alles bij elkaar is het nog best ingewikkeld. Wie het toch zelf kan doen is voor een paar honderd Euro's klaar, maar als je het laat doen ben je zo het tienvoudige kwijt. De prijsvraag moet o.m. hiervoor een oplossing bieden: gemakkelijker en niet duurder. Lees verder ...


 

Juni 2017

Staatssecretaris Dijksma
 
Kamerbrief over acties voor gezond en veilig Nederland

Staatssecretaris Dijksma (IenM) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de acties voor een gezond en veilig Nederland. In de brief was ook ruimte voor de stappen rond asbestsanering en wat dat voor woningeigenaren kan betekenen. Het komt vooral neer op plannen en voornemens, die nog moeten worden uitgewerkt. Het is verbazend hoe enerzijds druk wordt uitgeoefend om zo snel mogelijk aan de gang te gaan en anderzijds de benodigde faciliteiten met een slakkengang worden ontwikkeld. Veel is nog onduidelijk en zo wordt de animo om in het diepe te springen en mogelijk voordelen mis te lopen er niet groter op.

Lees verder ...

 
 
Auteursrecht overtreden

Het internet is een rijke bron van plaatjes. Maar pas op! Als je een plaatje overneemt waar auteursrecht op rust kun je stevig aangepakt worden. Dat overkwam ons en dat is een lelijke tegenvaller, aangezien onze Contactgroep wel kosten maar geen inkomsten heeft. Wij hebben al onze afbeeldingen nagelopen op mogelijke auteursrechten om verdere problemen te voorkomen. Wie nog een 'fout' plaatje op onze site ontdekt wordt vriendelijk verzocht dit te melden (liefst zonder rekening erbij ...)


 

Mei 2017

ASAV hef- en hijstechniek b.v.
 
Asbestsanering in de knel

Vertraging dreigt voor de sanering van asbestdaken. Door het aangescherpte arbobeleid van de Inspectie SZW komen lopende projecten stil te liggen en worden nieuwe afgeblazen.

Knelpunt is het verbod op het werken met een hijskraan met open werkbak. Zo'n hijskraan maakt het mogelijk om ook bij grotere daken alle golfplaten te verwijderen zonder over het dak te hoeven lopen.

De Inspectie SZW verspreidde in maart een brochure waarin op het verbod wordt gewezen. Inmiddels treedt de dienst handhavend op. Bij het gebruik van een hijskraan met werkbak wordt het werk stilgelegd.

Lees verder ...

 
 
Groningen steekt kop in het zand

De gemeente Groningen is voorlopig niet van plan iets aan asbest in of op woningen te doen. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de partij 100%Groningen. Die waarschuwt dat alle daken in 2024 asbestvrij moeten zijn. Volgens fractievoorzitter Marjet Woldhuis moet de gemeente daarom nu al bekijken waar asbest zit. Het college wijst er echter op dat nog niet zeker is of de regel in 2024 ingaat. De wet moet nog door de Tweede Kamer. Pas als er meer duidelijkheid is, wil de gemeente in actie komen.

Bron: RTVnoord

Ons commentaar

Wijs het gemeentebestuur van Groningen op onderstaand bericht van het Programmabureau Asbestversnelling.


 

April 2017

 
Programmabureau roept gemeenten op

Het Programmabureau Asbestversnelling heeft de gemeenten opgeroepen hun burgers bewust te maken van de gevolgen van het asbestverwijderingsbesluit en ze bij de aanpak te ondersteunen:

Voor de sanering van asbestdaken is bewustwording bij dak eigenaren van belang. De gemeenten spelen een centrale rol in de bewustmaking van eigenaren. Daarvoor is (...) een generieke informerende kernboodschap opgesteld met een bijbehorend communicatiepakket voor de gemeenten.

Wanneer u het idee hebt dat uw gemeente nog niet staat te springen om de bewoners met een asbestdak te hulp te komen dan is het een goed idee om ze op deze informatie te wijzen.

 
 
Asbestwet controversieel verklaard

De nieuwe Tweede Kamer heeft besloten de aangekondigde wijziging van de Wet Milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) controversieel te verklaren. Daarmee wordt de behandeling in de Tweede Kamer uitgesteld tot de nieuwe kabinet aantreden is en zijn zegje erover heeft gezegd.

De reden voor dit uitstel is niet duidelijk. Voorlopig moeten we ervan uitgaan dat er aan de verplichtingen van de eigenaren van asbestwoningen niets zal veranderen.

 
 
Saneren woning of boerenschuur: prijsverschil enorm!

In de website van AgroAsbestveilig troffen we een voorbeeld­berekening aan voor de sanering (verwijderen oude golfplaten en plaatsen nieuwe) van een boerenschuur. Dat komt, incl. de subsidie, voor een schuur met 1000m2 golfplaat neer op €16.000, dat is €16/m2. Uit eigen ervaring weten we dat de sanering van een woning met Eternit leien (als onderdeel van een een project van een heel blok) wel €200/m2 kost. Dat scheelt maar liefst een factor 12! Het rechtvaardigt de vraag of dit verschil wel reëel is, en of men zich dit verschil in den Haag wel bewust is. Zie hier voor een voorbeeld­berekening van een dergelijke woning op onze site.


 

Maart 2017

 
Pas op bij dakwerk

Het kan je zomaar overkomen als je een asbestdak hebt. Je laat je Velux dakraam vervangen, een oplettende buur denkt dat je aan het saneren bent geslagen en seint Handhaving in. Dan staat meteen de politie aan je deur, ondervond een bewoner van de Tjalk in Lelystad. Tja, wat moet je doen als je dakraam lekt en de algehele daksanering moet nog even wachten (al was het alleen al vanwege de mussen).

Makkelijker kunnen we het niet maken, en leuker wordt het zo ook al niet ...

 

 
Het is weer WOZ-tijd

Als eigenaar van een huis met een asbestdak hebt u de mogelijkheid om de WOZ-waarde van uw huis te verlagen. Daarmee kunt u op meerdere gemeentelijke en landelijke belastingen besparen. Ga in beroep en trek de (verwachte) kosten van de sanering en het nieuwe dak van de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde af.

Stemwijzer voor eigenaren asbestwoningen

In deze verkiezingstijd deden wij een poging om aan de belangrijkste politieke partijen informatie te ontlokken hoe ze echt denken over een aantal belangrijke punten voor eigenaren van asbestwoningen. We zonden 10 partijen een enquête toe.

Geen enkele reactie ontvingen we van VVD, Groen Links, PVV, Christen Unie, SGP, Partij van de Dieren, 50+. De SP was tenminste nog zo beleefd te laten weten dat ze niet op ons verzoek ingingen.

Wel ontvingen we antwoorden van D66, PvdA en CDA. Lees de antwoorden door op de link te klikken.


 

Februari 2017

Staatssecretaris Dijksma
de Vries
v. Veldhoven
 
Concept asbestwet ingediend

Staatssecretaris Dijksma heeft het wijzigingsvoorstel voor de wet milieubeheer ingediend bij de Eerste en Tweede Kamer, samen met het advies van de Raad van State. De behandeling in de Kamer zal binnenkort plaatsvinden. Na behandeling zal het asbestdakenverbod worden gevat in een Algemene Maatregel van Bestuur. Daarmee is de zaak juridisch dichtgetimmerd. Inhoudelijk verandert er niets.

De stukken zijn hier te vinden. Het is droge stof; het meest toegankelijk is de Memorie van Toelichting. In deze versie van de MvT hebben wij de meest relevante delen gemerkt om de leesbaarheid te verhogen.

Kamervragen n.a.v. Kassa-uitzending

De leden van de Tweede Kamer, mevr. van Veldhoven (D66) en de heer de Vries (PvdA), hebben vragen aan staatssecretaris Dijksma gesteld over de gebleken onbekendheid van veel gemeenten met hun asbestdaksituatie. Klik op de foto's links om de documenten op te halen.

 
 
Kassa (VARA) over asbestdakenprobleem

Zaterdag 4 februari was de uitzending van Kassa, waarin aandacht werd besteed aan het asbestdakenprobleem, met o.m. interviews met Monique Mol (Lelystad) en Rob Ekkers (Dordrecht). Opvallend was dat uit onderzoek van Kassa bleek dat gemeenten nog nauwelijks op de hoogte zijn van de asbestdakensituatie in hun gebied.

Klik op het logo links om de uitzending terug te zien via de website van Kassa (kassa.vara.nl).

 
 
Huismus blokkeert sanering!

Bij de voorbereidingen van de sanering van asbestwoningen in de Haf (Lelystad) zijn mussennesten aangetroffen. Aangezien de mus een beschermde diersoort is kan de sanering nu niet zonder meer doorgaan. Een mussennest is het hele jaar door beschermd, niet alleen in de legperiode. Dit compliceert de sanering enorm, om niet te spreken van de kosten die er bij komen. En dan schijnen er ook nog vleermuizen te huizen.

Lees verder...

 
 
Nieuwe website

We hebben onze website opgefrist en meteen wat onderhoud gepleegd: teksten aangepast, dode links verwijderd of nieuw leven ingeblazen. Mocht u nog een ongerechtigheid tegenkomen, laat het ons dan weten via


 

Januari 2017

 
Tweede Kamer

In een plenaire zitting van de Tweede Kamer zal een VAO (Voortgezet Algemeen Overleg) plaatsvinden over de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer, die hieronder (december 2016) is aangekondigd. We hebben de Kamerleden, die zijn aangekondigd als spreker, een e-mail gestuurd. Zie hier voor de agenda. De plenaire zittingen van de Tweede Kamer worden altijd integraal uitgezonden en zijn ook later terug te kijken. Zie hier.


door naar 2016 ...