De rechtszaak

Waarom?

Het is opvallend hoeveel steken de overheid tegenwoordig laat vallen jegens haar burgers. We hoeven alleen maar te verwijzen naar de toeslagenaffaire en de Groninger aardbevingsschade. De asbestdakenkwestie zal hierbij niet meteen in het oog springen, maar die hoort zeker in dit rijtje thuis. Lees maar mee: 400.000 woningeigenaren zijn betrokken, waarvan ca. 100.000 met een flink dak waarvan de vervanging minstens €10.000 kost en vaak veel meer. Dat alleen al is dus minstens €1 miljard (en honderden miljoenen BTW)! En waarom? De overheid meent hiermee de volksgezondheid een dienst te bewijzen en schermt met de gevaren van asbest. Alleen is nooit goed vastgesteld dat daken van woningen met asbest een concreet gevaar voor de gezondheid opleveren. Er zijn geen feiten bekend van overmatige sterfte in woningen en wijken met asbestdaken, noch zijn er metingen gedaan die gevaarlijke vezelconcentraties rond dergelijke woningen aantonen. Er wordt geschermd met honderden asbestdoden per jaar, en erg genoeg klopt dat, alleen is nooit aangetoond dat die veroorzaakt worden door asbestdaken. Integendeel, het staat vast dat die ziekten en sterfgevallen veroorzaakt worden door intensief en langdurig contact met asbest tientallen jaren geleden, toen er nog volop gewerkt werd met asbest. Met toe- en instemming van de overheid. Zo worden overledenen misbruikt om woningeigenaren tot het saneren van hun daken te brengen. Overledenen die hun treurige lot hadden ontlopen als de overheid eerder een eind had gemaakt aan de toepassing van asbest.

De verplichting

Het is voor de overheid dus erg makkelijk om - baat het niet, dan schaadt het ook niet - een dergelijke maatregel af te kondigen op kosten van burgers. Nu heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel precies hierom afgeschoten, waardoor de verplichting voor woningeigenaren om hun dak te vervangen is vervallen. Maar in de tijd dat de wet nog een serieus dreigmiddel was hebben veel woningeigenaren de stap toch maar gezet, onnodig, naar later bleek. En ook nu nog wordt druk uitgeoefend op woningeigenaren om toch maar te saneren. Zie bv. de website van de organisatie die door de overheid is opgezet om de asbestsanering door te zetten: Asbestversnelling.

 

Asbestversnelling is door de overheid opgezet om de woningeigenaren te blijven bewegen hun asbestdaken te saneren. Zo is o.m. een Samenwerkingsverband opge­richt. Daarin nemen provin­cies, gemeenten en de asbest­sector deel. De SEAW heeft vriendelijk bedankt vanwege de naar onze mening zinloze opzet, evenals de Vereniging Eigen Huis, LTO en Aedes.

 
Meedenken en invloed

Die onterechte eenzijdige verantwoordelijkheid voor de woningeigenaren en het ontbreken van enige financiële hulp bij de sanering is voor ons reden geweest om de belangen van de woningeigenaren te gaan behartigen via de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. Toen bleek dat we wel vriendelijk werden aangehoord maar dat er niets met onze wensen en suggesties werd gedaan ontstond het idee onze wensen aan de rechter voor te leggen. Onze deelnemers steunden dit en hebben het benodigde geld voor een proces bijeen gebracht. Daartoe hebben we de Stichting Eigenaren Asbestwoningen opgericht.

Het proces komt op gang

De dagvaarding is inmiddels betekend*. Op deze website zal verslag worden gedaan van de gang van zaken.


* = aan de tegenpartij (het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) uitgereikt en naar de rechtbank gestuurd.